آزمایشات خون جهت بررسی عملكرد كبد: اندازه‌گیری سطح بعضی از آنزیم‌ها و موادی كه در كبد تولید می‌شوند: 

آلبومین و پروتئین موجود در سرم خون: آلبومین خود نوعی پروتئین است و بیماری‌های كبدی می‌توانند سبب كاهش پروتئین سرم شوند. 
زمانptووزمانptt: جهت اندازه‌گیری فاكتورهای انعقادی خون كه در كبد ساخته می‌شوند. 

بیلی روبین: بیلی روبین از تخریب هموگلوبین ( ماده‌ای كه سبب حمل اكسیژن توسط گلبولهای قرمز خون می‌شود) در كبد حاصل می‌شود. سیروز می‌تواند سبب افزایش بیلی روبین در خون و نتیجتاً زردی و یرقان شود.آزمایشات خونی كه برای تعیین التهاب كبد به كار می‌‌روند و به اندازه‌گیری سطح آنزیم‌های كبدی می‌پردازد: 

AST یا SGOT یا آسپارتات آمینوترانسفراز: كه افزایش این آنزیم در خون نشان دهنده آسیب و یا مرگ سلولهای كبدی می‌تواند باشد.

ALT یا SGPT یا آلانین آمینوترانسفراز: افزایش این آنزیم نیز می‌تواند نشان دهنده آسیب و یا مرگ سلولهای كبدی باشد. 

LDH یا لاكتات دهیدروژناز: افزایش این آنزیم نیز نمایانگر آسیب سلولی كبد می‌باشد. 

ALP یا آلكالین فسفاتاز: افزایش این آنزیم می‌تواند نشانة انسداد مجاری صفراوی باشد. 

GGP یا گاما گلوبولین ترانس پپتیداز: كه در مصرف الكل، انسداد مجاری صفراوی، استفاده از داروهایی مثل دیلانتین و فنوباربیتال و التهاب كبد مقدار آن در خون بالا می‌رود.

تستهای خونی كه در تشخیص علت سیروز می‌توانند كمك كننده باشند: 

ANA (آنتی بادی ضدهسته)  ASMA(آنتی بادی ضد ماهیچة صاف): كه در تشخیص هپاتیت مزمن خودایمنی استفاده می‌شوند. 

AMA (آنتی بادی ضد میتوكندری): كه جهت تشخیص سیروز اولیه صفراوی مفید است.

فریتین: كه در تشخیص هموكروماتوز موثر هستند. 

آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت B و C و یا اندازه‌گیری فاكتورهای ژنتیكی این ویروسها: جهت تشخیص هپاتیت ویروسی

اندازه‌گیری سطح الكل خون: جهت تشخیص سیروز الكلی مفید است. 

اندازه‌گیری سطح آ‌لفا 1 آنتی تریپسین:a1Antitripsin)9) كه در موارد كمبود مادرزادی این پروتئین تشخیصی است.